Start of content

Những mách nhỏ này có thể giúp quý vị cài đặt kiểm soát truy cập vào Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của mình và lựa chọn những thông tin mà nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị có thể theo dõi.

Chế độ kiểm soát truy cập

Duy trì bảo mật và kiểm soát truy cập vào Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) thông qua điều chỉnh chế độ cài đặt cho:

 • cá nhân – cho phép những người quý vị tin tưởng, như thành viên gia đình, bạn bè hay người chăm sóc, xem và giúp quản lý thông tin sức khỏe của quý vị 
 • nhà cung cấp dịch vụ y tế – áp dụng các hạn chế lên các thông tin có thể được xem bởi các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế
 • tài liệu văn bản – hạn chế truy cập một số nhất định các giấy tờ trong Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record). 

Mã an ninh và bảo mật có thể cài đặt

Điều chỉnh mức độ truy cập thông tin bằng cách cài đặt một hay nhiều mã:

 1. Mã truy cập hồ sơ (Record access code – RAC) – kiểm soát những tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nào có thể xem hồ sơ của quý vị bằng cách cài đặt một mã RAC.
 2. Mã truy cập văn bản có hạn chế (Limited document access code – LDAC) – kiểm soát truy cập của các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế vào một số văn bản nhất định sử dụng LDAC.  
 3. Mã truy cập cá nhân (Personal access code – PAC) – cho phép (các) đại diện được chỉ định của quý vị truy cập tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị.

Cài đặt một mã truy cập hồ sơ

Để kiểm soát những tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nào có thể truy cập tài khoản của quý vị, xin cài đặt một mã truy cập hồ sơ và đưa mã này cho nhà cung cấp dịch vụ y tế mà quý vị lựa chọn.

Để cài đặt một mã truy cập hồ sơ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) thông qua myGov.
 2. Trên trang chào mừng của Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record), xin lựa chọn tài khoản hồ sơ mà quý vị muốn kiểm soát truy cập.
 3. Chọn thanh 'Bảo mật & Truy cập' ('Privacy & Access').
 4. Tại mục 'Quản lý truy cập bởi Nhà cung cấp Dịch vụ Y tế' (‘Access by Healthcare Providers’), chọn 'Quản lý Truy cập' (‘Manage Access’) để mở rộng mục này. Tìm kiếm mục 'Tất cả các Nhà cung cấp Dịch vụ Y tế Khác' (‘All Other Healthcare Providers’). Tại mục ‘Tất cả các Nhà cung cấp Dịch vụ Y tế có thể truy cập hồ sơ này' (‘All Healthcare Providers in your care can access this record’), chọn 'Quản lý Truy cập' (‘Manage Access').
 5. Tại trang 'Hạn chế truy cập tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi' (‘Limit access to your My Health Record’), cài đặt mã truy cập hồ sơ của quý vị. Mã này bao gồm 4 đến 8 ký tự.

Cài đặt một mã truy cập văn bản có hạn chế

Nếu muốn, quý vị có thể hạn chế truy cập vào các giấy tờ văn bản. Điều này có thể thực hiện bằng cách cài đặt một mã truy cập văn bản có hạn chế cho các giấy tờ riêng biệt, hay một loại văn bản, ví dụ, các kết quả chẩn đoán bằng hình ảnh.

Quý vị có thể đưa mã này cho nhà cung cấp dịch vụ y tế mà quý vị chọn để họ có thể truy cập vào các văn bản giấy tờ mà quý vị đã khoanh vùng hạn chế.

Để cài đặt một mã truy cập văn bản có hạn chế:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) thông qua myGov.
 2. Chọn thanh 'Bảo mật & Truy cập' ('Privacy & Access'). Tại mục 'Cài đặt Truy cập Văn bản', chọn 'Quản lý Truy cập' (‘Manage Access') để mở rộng mục này.
 3. Để cài đặt mã, chọn nút 'Thiết lập mã truy cập văn bản hạn chế' (‘Set limited document access code’).
 4. Tại trang 'Cho phép Truy cập vào Văn bản được Hạn chế' (‘Grant Access to your Restricted Documents’), thiết lập một mã tự chọn cho truy cập vào các văn bản đã được hạn chế. Mã này bao gồm 4 đến 8 ký tự.

Nếu quý vị quên mã đã đặt, quý vị có thể lấy một mã mới vào bất kỳ lúc nào. Quý vị chỉ cần cung cấp mã mới cho nhà cung cấp dịch vụ y tế mà chưa từng truy cập vào tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị.

Biểu tượng PDFTải tờ thông tin: Cài đặt mã truy cập. 

Gỡ bỏ thông tin

Quý vị có thể gỡ bỏ các hồ sơ lâm sàng và Medicare trong Tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record). Điều này có nghĩa rằng, các nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ không thể truy cập những hồ sơ lâm sàng này, ngay cả trong trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị đổi ý, hay gỡ bỏ nhầm một giấy tờ nào đó, quý vị có thể khôi phục lại nó.

Để gỡ bỏ một văn bản khỏi hồ sơ của quý vị,  xin từng bước làm theo hướng dẫn

Cho phép truy cập cho một đại diện được chỉ định

Đại diện được chỉ định của quý vị sẽ cần một mã truy cập cá nhân để xác minh rằng họ chính là người quý vị muốn truy cập tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị.

Xem hướng dẫn từng bước để cho phép truy cập cho một đại diện được chỉ định.

Rút khỏi khuôn khổ sử dụng dữ liệu thứ cấp

Chính phủ Úc đã xây dựng một Khuôn khổ để hướng dẫn sử dụng thứ cấp các dữ liệu trong Hệ thống Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) (khuôn khổ) để thông báo cho người Úc về cách thức các dữ liệu Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) có thể được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu và y tế cộng đồng.

Những người có Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) có thể lựa chọn không cho phép dữ liệu của mình được sử dụng cho các mục tiêu thứ cấp bằng việc lựa chọn chức năng 'rút tham gia' trong tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của họ.

Chức năng 'rút tham gia' sẽ được bổ sung vào hệ thống Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) trước khi bắt đầu giai đoạn từ chối thiết lập tài khoản trên toàn quốc. Các dữ liệu cho mục đích thứ cấp được dự kiến sẽ được bắt đầu phát hành từ năm 2020.

Thông tin thêm về khuôn khổ này sẵn có ở trang mạng của Bộ Y tế (Department of Health).