Start of content

Quý vị cần oó một tài khoản myGov để đăng ký một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My health Record). myGov là một cách thức an toàn để tiếp cận  các dịch vụ trực tuyến của Chính phủ Úc. 

Đăng nhập hoặc đăng ký myGov

Đăng ký một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) theo ba bước:

Bước 1: Tạo một tài khoản myGov hoặc đăng nhập vào tài khoản myGov sẵn có của quý vị

1. Vào trang đăng nhập của myGov

2. Nếu quý vị không có tài khoản myGov, xin nhấp vào 'Tạo một tài khoản' và làm theo các bước đăng ký. Nếu quý vị đã có một tài khoản myGov, xin sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu sẵn có của quý vị để đăng nhập.

3. Một khi quý vị đăng nhập vào myGov, xin nhấn vào 'Services', và nhấn vào nút 'Link' để truy cập tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record).

Bước 2: Xác minh danh tính của quý vị

Để kết nối Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) với tài khoản myGov của quý vị, quý vị sẽ cần chứng minh danh tính như một thủ tục kiểm tra an ninh.

Quý vị sẽ được hỏi các câu hỏi về lịch sử tham gia và bồi hoàn Medicare của mình. Những thông tin này được rà soát lại với Medicare để xác minh danh tính của quý vị.

Quý vị cần trả lời chính xác các câu hỏi để vượt qua vòng kiểm tra danh tính. Nếu quý vị không chắc chắn, không nhớ, hay không biết câu trả lời cho một câu hỏi, quý vị có thể bỏ qua câu hỏi đó và thử câu tiếp theo.

Quý vị sẽ cần:

  • thẻ Medicare của quý vị
  • BSB và số trương mục tiếp nhận thanh toán trợ cấp Medicare của quý vị (nếu quý vị đã sắp xếp mục này với Medicare)
  • địa chỉ của quý vị theo hồ sơ lưu trữ của Medicare
  • thông tin về lần khám bác sỹ cuối cùng của quý vị.

Những lựa chọn khác để xác minh danh tính của quý vị

Nếu quý vị đang gặp khó khăn xác minh danh tính trực tuyến, hay muốn nói chuyện trực tiếp, quý vị có thể:

Sau khi xác minh danh tính, quý vị sẽ được đưa một số mã, được gọi là mã xác minh danh tính. Quý vị sẽ cần có mã này để kết nối Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) với tài khoản myGov của quý vị trên mạng.

Bước 3: Lập tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)

Sau khi xác minh danh tính, quý vị sẽ nhìn thấy màn hình hiển thị 'Chào mừng đến với Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)'.

Hồ sơ của quý vị có thể có rất ít hoặc không có thông tin gì khi quý vị lần đầu đăng nhập.

Để lập tài khoản:

Mở hồ sơ của quý vị bằng cách nhấp vào ô đề tên quý vị trên màn hình chào mừng. Khởi đầu bằng việc làm theo các bước đầu tiên để bắt đầu lưu lại thông tin sức khỏe của quý vị:

  • Cài đặt các lựa chọn của quý vị để nhập thông tin Medicare như thăm khám bác sỹ, dược phẩm, tiêm chủng và quyết định hiến tạng.
  • Bổ sung (các) số liên lạc khẩn cấp.
  • Bổ sung các loại dị ứng đã phát hiện hay thuốc men vào bản tổng kết sức khỏe cá nhân của quý vị hoặc nhật ký sức khỏe của quý vị trong các ghi chú sức khỏe cá nhân.
  • Đưa ra quyết định về những cá nhân được phép hay không được phép xem thông tin sức khỏe của quý vị.
  • Lựa chọn nhận thông báo khi một ai đó truy cập hồ sơ của quý vị.

Bước cuối cùng: Hãy trò chuyện với bác sỹ của quý vị

Lần khám bệnh tới với bác sỹ, xin lưu ý yêu cầu họ đăng tải thông tin về sức khỏe của quý vị vào tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record).

Tìm biển báo đề: "Chúng tôi có sử dụng Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)" ở nơi thực hành khám bệnh của bác sỹ của quý vị. Nếu quý vị còn chưa chắc chắn, xin hãy hỏi bác sỹ của mình hoặc nhân viên ở nơi thực hành khám bệnh của bác sỹ của quý vị.

Cách thức khác để đăng ký một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record)

Nếu quý vị không thể đăng ký trực tuyến, quý vị có thể đăng ký Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) bằng các cách sau đây.

Bằng thư viết tay

Đăng ký bằng cách điền trực tiếp vào các đơn liên quan:

Hỗ trợ từ nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị

Bác sỹ gia đình hay nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị có thể giúp đăng ký một tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record).

Liên lạc với chúng tôi

Nếu quý vị cần trợ giúp để đăng ký hay truy cập tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record), xin hãy liên hệ với Đường dây trợ giúp (Help line) ở số 1800 723 471.

Đăng ký một Số Định danh Y tế Cá nhân (IHI)

Nếu quý vị đã có một Thẻ Medicare hoặc thẻ của Bộ Cựu Chiến binh (Department of Veteran’s Affairs - DVA), quý vị cũng có một IHI.

Một IHI đảm bảo rằng tài khoản Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) của quý vị có thể kết nối với các thông tin về quý vị được các nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị lưu trữ trên hệ thống của họ.

Nếu quý vị cần đăng ký một IHI, xin hãy làm theo các bước có trên trang mạng của Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services).