Start of content

بعد از آن که دسترسی آنلاین به سوابق سلامتی من (My Health Record) را تنظیم کردید، آماده هستید تا تنظیمات حساب خود را آغاز کنید. 

این صفحه بعضی ویژگی های اصلی سوابق سلامتی من (My Health Recrod) را توضیح می دهد که شما بعد از ورود قادر به تنظیم آن هستید. 

اگر قبلا این کار را انجام ندادید، شما باید ثبت نام کنید، سپس دسترسی آنلاین به سوابق سلامتی من (My Helath Record) ایجاد کنید. وقتی برای اولین بار وارد حساب سوابق سلامتی من(My Health Record) خود می شوید ممکن است اطلاعات کمی در آن موجود باشد یا اطلاعاتی در آن نباشد.

چیزهایی که در اولین دسترسی به سوابق سلامتی من (My Health Record) می بینید

دسترسی به سوابق سلامتی من (My Health Recrod)

شما می توانید با انتخاب از صفحه 'Welcome to My Health Record' به سوابق سلامتی من (My Health Record) خود دسترسی پیدا کنید.

به علاوه شما می توانید برای سابقه مربوط به فرزند یا فردی که از او مراقبت می کنید نیز دسترسی تعریف کنید. شما می توانید با کلیک کردن روی آیکون 'Access or create a My Health Record for someone' else، سوابق ایشان را به صفحه خوشامدگویی 'Welcome' خود اضافه کنید.

سپس می توانید با انتخاب سوابق فهرست شده در صفحه خوشامدگویی 'Welcome'، تعیین کنید که می خواهید به کدام سوابق سلامتی من (My Health Record) دسترسی ایجاد کنید.

دسترسی به سوابق سلامتی من (My Health Recrod) فرد دیگر را راه اندازی کنید

اطلاعات مدیکر (Medicare)

شما می توانید  اطلاعات مدیکر (Medicare) افزودنی  به سوابق سلامتی من (My Health Record) را انتخاب کنید تا تامین کنندگان خدمات پزشکی شما بتوانند آن را ببینند. 

شما می توانید انتخاب کنید که اطلاعاتی را که درباره ویزیت پزشک که در قالب برنامه مزایای مدیکر(Medicare Benefit Schedule) درخواست کرده اید، داروهایی که طبق الگوی مزایای دارویی (Pharmaceutical Benefits Scheme) داشته اید، تصمیمات شما مربوط به اهدای عضو که در مرکز ثبت اهدای عضو استرالیا (Australian Organ Donor Register) قید شده است و اطلاعات مربوط به واکسن های دریافتی ثبت شده در مرکز ثبت واکسیناسیون استرالیا (Australian Immunisation Register)، در آن درج شود.

افزودن اطلاعات مهم

اگر بخواهید می توانید اطلاعات مهم را به سوابق سلامتی من (My Health Record) خود اضافه کنید. این اطلاعات می تواند شامل آلرژی ها و داروهای مصرفی باشد که آگاهی از آن برای ارائه کنندگان خدمات پزشکی مهم است.

به علاوه شما می توانید جزئیات مربوط به افرادی را که می توان با آن ها در مواقع اضطراری تماس گرفت و اطلاعات مربوط به خواسته های خود برای درمان های پزشکی آتی را اضافه کنید (برنامه مراقبتی از پیش طرح ریزی شده) (advance care planning).

مدیریت دسترسی و اطلاعیه ها

شما می توانید انتخاب کنید تا درباره فعالیت های مربوط به سوابق سلامتی من (My Health Record) مثل زمان دسترسی یک تامین کننده خدمات پزشکی جدید به سوابق سلامتی من (My Health Record) یا زمان افزودن خلاصه پزشکی مشترک به سوابق سلامتی من (My Health Record) ، اطلاعیه هایی از طریق پیام کوتاه یا ایمیل دریافت کنید. دریابید که چگونه می توانید کنترل های دسترسی  و  اطلاعیه ها را تنظیم کنید.