Start of content

ਇਸ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ My Health Record ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ My Health Record ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣ) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

2018 ਵਿੱਚ, ਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇੱਕ My Health Record ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

My Health Record ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ My Health Record ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੇਜ਼ 'ਤੇ ‘opt out now’ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ My Health Record ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ 

My Health Record ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਦੇ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ (DVA) ਕਾਰਡ, ਅਤੇ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:
  • ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ; ਜਾਂ
  • ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ; ਜਾਂ
  • ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਕਾਰਡ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ My Health Record ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ My Health Record ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ My Health Record ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ My Health Record ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 1800 723 471 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ

 • ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਂ ਡੀਵੀਏ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ My Health Record ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 
 • ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 
 • ਜਿਸਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

1800 723 471