Start of content

در سوابق سلامتی من (My Health Record)، اطلاعاتی که از طرف شما، پزشک تان و مدیکر(Medicare) ارائه شده است وجود دارد.

این اطلاعات می تواند شامل جزئیات مربوط به وضعیت پزشکی و درمانی شما، داروها، حساسیت ها، و نتایج آزمایشات و اسکن،که همگی در یکجا آمده است، باشد.

در صورت لزوم و از جمله در سوانح رانندگی و مواقع اورژانس، ممکن است ارائه کنندگان خدمات درمانی از قبیل پزشکان، متخصصان و کارکنان بیمارستان، به سوابق سلامتی من شما دسترسی داشته باشند.

اطلاعاتی از سوی ارائه کنندگان خدمات درمانی 

ارائه کنندگان خدمات درمانی نظیر پزشکان، متخصصان و کارکنان داروخانه ها می توانند اطلاعات درمانی شما را به سابقه پزشکی تان اضافه کنند شامل:

 • خلاصه ای از وضعیت پزشکی شما که پزشک تان آنرا بارگذاری کرده است که خلاصه وضعیت پزشکی اشتراکی(shared health summary) نامیده می شود. این خلاصه، مرجع مفیدی برای پزشکان و ارائه کنندگان خدمات درمانی جدیدی است که به آنها مراجعه می کنید.
 • خلاصه ترخیص از بیمارستان
 • گزارش های مربوط به آزمایشات و اسکن ها، نظیر آزمایش خون
 • داروهایی که پزشک برای شما تجویز کرده است
 • نامه های ارجاع از طرف پزشک(پزشکان) شما

اطلاعات ارائه شده از سوی مدیکر(Medicare)

ممکن است وقتی سابقه پزشکی برای اولین بار برای شما ایجاد می شود، اطلاعات پزشکی گذشته شما تا دو سال گذشته به آن اضافه شود شامل:

 • اطلاعات مربوط به مدیکر(Medicare) و طرح مزایای پزشکی و دارویی(Pharmaceutical Benefits Scheme) که در اداره خدمات انسانی(Department of Human Services) نگهداری می شود.
 • اطلاعات مربوط به جدول مدیکر(Medicare) و جدول تابعیت  برای مزایای دارویی(Repatriation Schedule of Pharmaceutical Benefits) که در اداره بازنشستگان ارتش(Department of Veterans’ Affairs)موجود است.
 • تصمیم گیری در خصوص اهدای عضوی از بدن
 • اطلاعات واکسیناسیون که در دفتر واکسیناسیون استرالیا(Australian Immunisation Register) ثبت شده است، از جمله واکسیناسیون در کودکی و واکسیناسیون های دیگری که انجام شده است.

اطلاعاتی که شما می توانید به سابقه خود اضافه کنید.

شما یا کسی که از طرف شما نماینده شده است می تواند اطلاعات بیشتری را که ممکن است ارائه کنندگان خدمات درمانی(برای درمان شما) به آنها نیاز داشته باشند را به سابقه شما اضافه نماید. این اطلاعات شامل موارد زیر است: 

 • شماره های تماس و نیز تماس در مواقع اورژانس
 • داروهای مصرفی فعلی
 • اطلاعات مربوط به حساسیت ها و واکنش های آلرژیک در گذشته
 • وضعیت افراد بومی
 • وضعیت کهنه سربازان و نیروی دفاع استرالیا(Veterans’ or Australian Defence Force)
 • برنامه از پیش طرح شده مراقبتی(advance care plan) شما یا شماره تماس فرد سرپرست

وقتی برای اولین بار وارد حساب سوابق سلامتی من(My Health Record) می شوید باید انتظار چه جیزی را داشته باشید

وقتی برای اولین بار وارد حساب سوابق سلامتی من(My Health Record) خود می شوید ممکن است اطلاعات کمی در آن موجود باشد یا اطلاعاتی در آن نباشد. ممکن است اطلاعات مدیکر(Medicare) مربوط به حداکثر دو سال گذشته، از قبیل ویزیت پزشک تحت طرح مزایای مدیکر(Medicare Benefits Schedule) و نیز طرح مزایای دارویی(Pharmaceutical Benefits Scheme) در این سابقه وجود داشته باشد. در صورت تمایل می توانید این اطلاعات را بعد از وارد شدن در حساب سابقه خود، از آن حذف کنید.

اطلاعات، بعد ازمراجعه شما به پزشک، پرستار، و داروخانه به آن اضافه می شود. شما می توانید اطلاعات و نکات پزشکی شخصی خود را بلافاصله به آن اضافه کنید.

بارگذاری آزمایشات و اسکن های قدیمی

سابقه پزشکی شما از قبیل گزارش های مربوط به آزمایشات و اسکن های قدیمی تر، بطور خودکار به سوابق سلامتی من(My Health Record) شما اضافه نمی شوند. تنها گزارشات جدید آزمایشگاه های پاتولوژی شرکت کننده یا ارائه کنندگان تصویرنگاری تشخیصی می تواند در آن بارگذاری شود.

برای بارگذاری خلاصه وضعیت پزشکی اشتراکی(shared health summary) خود در سوابق سلامتی من تان(My Health Record)، با پزشک خود صحبت کنبد. این خلاصه، شامل اطلاعات مهم پزشکی گذشته از قبیل آزمایشات و اسکن های قبلی می شود و می تواند در اختیار ارائه کنندگان خدمات درمانی دیگر قرار گیرد.