Start of content

[ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਪਾਓ] ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ [ਭਾਸ਼ਾ] ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ(My Health Record) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਬ ਪੇਜ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਖੇਪ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਹੈ, ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਉਡੀਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ:

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ

ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਮਦਦ ਲਾਈਨ(Help line) – 1800 723 471 (ਵਿਕਲਪ 1)।

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹਨ)।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ \[ਭਾਸ਼ਾ] ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਾਈਨ(Help line) ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਲੇਅ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 1300 555 727 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ

ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record)

GPO ਬਾਕਸ 9942

ਸਿਡਨੀ NSW 2000

myGov ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ (Medicare) ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ myGov ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ (Medicare) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ myGov ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਗੁਪਤਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ(My Health Record) ਬਾਰੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (OAIC) ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (Australian Digital Health Agency) ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (Australian Digital Health Agency), ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛਣ, ਵੈੱਬਪੇਜ ਲਿੰਕਜ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਗਿਨ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਈਮੇਲ, ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।

ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

  • ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਮਦਦ ਲਾਈਨ (Help line) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
  • ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਅਸੰਭਵ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ(My Health Record) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ 1800 723 471 ਤੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ (My Health Record) ਸਿਸਟਮ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਕੈਮਵਾਚ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਪੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।